Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na stiahnutie : Odstúpenie od zmluvy

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiťeľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny, pre urýchlenie komunikácie aj telefonický kontakt resp. email. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu tovar spolu s pôvodným príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie v originálnom obale. Tovar odporúčame posielať doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku).

Tovar zašlite najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar  musí byť kompletný, neporušený, v originálnom obale, aj s príslušenstvom, schopný ďalšieho predaja, s originálnym dokladom o kúpe a pripnutou visačkou. Ak ste obdržali tovar dobierkou, musíte uviesť aj číslo účtu na ktorý Vám máme vrátiť peniaze.

Priložte formulár o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - Číslo účtu, na ktoré vám budú peniaze vrátené,

   - Číslo faktúry,

   - Váš podpis a dátum.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Teda ak sa vám oblečenie šilo alebo upravovalo na vami zadané miery - výška, šírka, individuálna veľkosť.

Pri vrátení Vás žiadame o zaslanie tovaru v pôvodnom balení poštou alebo kuriérom na adresu:

KURA collection, s.r.o.
Zámočnícka 3
040 01 Košice

tel.: +421 911 068 866